Top ponuka | Novostavby | Profil | Služby | Aktuality | Kariéra | Odporúčame | Kontakt
Počet záznamov pre aktuality: 10
Predošlé | 1/5 | Ďalšie
[21. 04. 2005] Prečo existujú vlastníci, ktorí sa nedajú nájsť
Dnešný kataster nehnuteľností neodráža skutočný stav vlastníctva k pozemkom aj vzhľadom na rôzne politicko-právne zmeny od roku 1945. V minulosti sa z rôznych dôvodov do pozemkových kníh nedostali niektoré konfiškačné rozhodnutia (pre Benešove dekréty), prídely pôdy, združstevňovanie pôdy, dedičské konania či rôzne kúpnopredajné zmluvy medzi občanmi. Navyše, v pozemkových knihách sa neuvádzali adresy ľudí, ich dátumy narodenia, prípadne rodné čísla, čo treba pri zápise vlastníctva predložiť dnes.

Zvlášť negatívny vplyv na centrálnu evidenciu pozemkov malo to, že po roku 1951 už zápis v pozemkovej knihe nebol podmienkou vzniku a preukázania vlastníctva. Význam pozemkových kníh sa zásadne znížil, pretože sa nimi už nezakladalo právo. Po roku 1964 sa viedla tzv. evidencia nehnuteľností, ale tá tiež neobsahovala kompletné informácie o právach k parcelám. (rk)
[05. 04. 2005] Zdaňovanie príjmov z prenájmu

Príjmy z prenájmu nehnuteľností sú zdaňované zákonom o dani z príjmu. Čo sa zahŕňa do základu dane a aké výdavky si môže uplatniť daňovník?

Príjmy z prenájmu sú upravené zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení.

Do základu dane (čiastkového základu dane) príjmov z prenájmu sa zahŕňajú:

- príjmy z prenájmu nehnuteľností a bytov alebo z prenájmu ich častí,
- príjmy z prenájmu hnuteľných vecí okrem príležitostného prenájmu týchto vecí.

O príjmy podľa § 9 nejde, ak sú príjmy z prenájmu týchto vecí zahrňované do základu dane podľa § 6 až § 8 alebo ak ide o príjmy z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí podľa § 10.

Základom dane (čiastkovým základom dane) podľa § 9 sú príjmy znížené o výdavky na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie. Ak si daňovník neuplatní tieto preukázateľne vynaložené výdavky, môže si uplatiť výdavky percentom (paušálne výdavky) ako 25% z úhrnu príjmov zo všetkých prenajímaných nehnuteľností, bytov, prípadne ich častí alebo hnuteľných vecí.

Ak sa daňovník rozhodne uplatniť si výdavky v preukázanej výške, nestáva sa účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve. Na preukázanie súvisiacich výdavkov je však potrebné viesť odbornú evidenciu, ktorú predpisy o účtovníctve vyžadujú. Predmetná evidencia by mala pozostávať z:

- všetkých príjmov a výdavkov v časovom slede,
- hmotného a nehmotného majetku, ktorý možno odpisovať,
- o tvorbe a použití rezervy na opravy hmotného majetku, pokiaľ sa vytvára,
- o zásobách, pohľadávkach a záväzkoch v zdaňovacom období, v ktorom sa končí prenájom.


Túto evidenciu je povinný uchovávať po dobu, v ktorej zanikne právo daň vyrubiť alebo dodatočne vyrubiť podľa osobitného predpisu (podľa § 45 zákoan č. 511/1992 Zb. je táto lehota 5 rokov odo kocna roku, v ktorom vznikla povinnosť odať daňové priznanie)

Ak sa daňovník, ktorý má príjmy z prenájmu rozhodne účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva alebo podvojného účtovníctva, aj keď táto povinnosť daňovníkovi nevyplýva z osobitných predpisov, je povinný týmto spôsobom postupovať počas celého zdaňovacieho obdobia.

Hnuteľné veci a nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktoré využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu obaja manželia, zahrnie do obchodného majetku jeden z manželov. Výdavky súvisiace s využívaním týchto hnuteľných vecí a nehnuteľností sa rozdelia medzi oboch manželov v pomere, v akom ich využívajú pri svojej činnosti; v takomto pomere sa rozdelí aj príjem z ich predaja.
Predošlé | 1/5 | Ďalšie
Mesto
Časť mesta
Typ
Objekt
Cena (Ako zadať cenu?)
Mena
E-mail (Čo je to mailing-list?)
Copyright © 2005, ALVE real. All rights reserved. Created by Styleweb.