Top ponuka | Novostavby | Profil | Služby | Aktuality | Kariéra | Odporúčame | Kontakt

Čo potrebujete v prípade, ak sa rozhodnete, že starostlivosť o predaj Vašej nehnuteľnosti zveríte nám:

Predaj bytu:

 • aktuálny list vlastníctva na právne úkony
 • kópiu z katastrálnej mapy (ak je v spoluvlastníctve pozemok)
 • zmluvu o prevode bytu do vlastníctva
 • pôdorys
 • znalecký posudok (zabezpečujeme)
 • súhlas spolumajiteľov na predaj bytu formou plnej moci (ak je viac ako jeden majitel)

Predaj rodinného domu:

 • aktuálny list vlastníctva na právne úkony
 • kópiu z katastrálnej mapy
 • geometrický plán
 • stavebné plány
 • stavebné povolenie
 • kolaudačné rozhodnutie
 • znalecký posudok
 • súhlas spolumajiteľov na predaj domu formou plnej moci (ak je viac ako jeden majiteľ)

Predaj pozemku:

 • územno-plánovaciu informáciu, nie staršiu ako 1 rok
 • kópiu z katastrálnej mapy
 • BPEJ (ak sa jedná o extravilán obce)
 • súhlas spolumajiteľov na predaj pozemku formou plnej moci (ak je viac ako jeden majiteľ)

Katastrálne úrady pre Bratislavu a okolie

Bratislava - Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava II, t. č. 02 / 2081 6800

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o legislatíve, ktorá súvisí s nehnuteľnosťami, ponúkame Vám prehľadný zoznam zákonov:

 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov
 • Zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších právnych predpisov
 • Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam ( katastrálny zákon ) v znení neskorších zmien a doplnkov
 • Zákon č .428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov
 • Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej ceny majetku v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č.576/2003 Z. z.
 • Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č.79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov
Mesto
Časť mesta
Typ
Objekt
Cena (Ako zadať cenu?)
Mena
E-mail (Čo je to mailing-list?)
Copyright © 2005, ALVE real. All rights reserved. Created by Styleweb.